Visie/missie

De visie en missie wordt ontleend aan het nieuwe strategische koers 2018-2022.

Vanuit dit strategisch plan 2018-2022 kennen we de volgende visie;

Ieder kind wil zich van nature ontwikkelen en heeft daarbij een natuurlijke behoefte aan relaties, autonomie en competentie. Competentie houdt in dat leerlingen vertrouwen en plezier hebben in hun eigen kunnen. Autonomie wordt gewaarborgd wanneer leerlingen de ruimte krijgen om taken zelfstandig te verrichten. Relatie heeft te maken met de waardering die ze krijgen om wie ze zijn. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten maken zich sterk voor deze drie basisbehoeften in het contact met de leerlingen.

Wij zijn er van overtuigd dat ons onderwijs de komende jaren steeds meer gericht moet zijn op maatwerk. Maatwerk voor de kinderen en ook voor ouders. Daarmee waarborgen we dat ons onderwijs en onze begeleiding ook in de toekomst blijven aansluiten op de behoeften van kinderen en ouders. Alleen dan kunnen we het beste onderwijs aan ieder kind bieden.

We leren onze kinderen om zich staande te houden en te ontwikkelen binnen een snel veranderende en complexe maatschappij. We bereiden leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst, door hen vaardigheden te leren die ze daarin nodig hebben. Denk aan vaardigheden als communiceren, samenwerken, problemen oplossen en creatief en kritisch denken. Maar ook ict-vaardigheden, informatievaardigheden en zelfregulering. Wie zorg draagt voor de wereld van morgen, kiest voor een duurzame werkwijze. Vandaar dat we ook dit aandachtspunt hebben verwerkt is in onze visie en missie.

De missie die hieraan is gekoppeld:

Op onze scholen krijgt ieder kind de ruimte om zijn eigen talenten te ontwikkelen. Wij bieden een veilige leeromgeving, waarbinnen we passend, betekenisvol, boeiend en uitdagend onderwijs geven. Op deze manier kunnen onze kinderen zich blijven ontwikkelen en bereiden we ze zo goed mogelijk voorop hun toekomst.

Geïnspireerd door de christelijke waarden en normen bieden onze scholen een cultuur, waarbinnen respect, verbondenheid, eigenaarschap, samenwerking, zelfstandigheid en integriteit centraal staan. Openheid, transparantie en goede communicatie zijn bij ons vanzelfsprekend.

Binnen onze scholen stimuleren we ontwikkeling en samenwerking. We leren kinderen een eigen mening te vormen, maar daarbij ook open te staan voor de ideeën van anderen. Zingeving is een belangrijk onderwerp dat aandacht krijgt bij levensbeschouwelijke vorming. Leerlingen ontdekken vanuit hun eigen achtergrond verschillende levensopvattingen. We laten hen kennismaken met diverse levensbeschouwingen. Godsdienst en levensbeschouwing komen terug in de dagopeningen, de lessen levensbeschouwelijke vorming en de religieuze feesten die we samen vieren.

Door onze kinderen een breed beeld van de wereld te geven, begeleiden we hen in het ontdekken van hun eigen identiteit en leren ze andere opvattingen te begrijpen en te respecteren.