Passend Onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 krijgen alle scholen van Nije Gaast een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig had, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. De school kijkt hiervoor naar haar eigen mogelijkheden. Deze staan beschreven in haar schoolonder-steuningsprofiel. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar 

luizenzakken– Een andere basisschool van Nije Gaast .

– Een andere basisschool in de regio.

– Een school voor speciaal basisonderwijs.

Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.

Het speciaal onderwijs (SO)en speciaal basisonderwijs (SBO) blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben. Nije Gaast heeft een goed contact met deze scholen en stemt waar mogelijk met hen af.

Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst in het regulier onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een (verplicht) ondersteuningsprofiel gemaakt. In dit profiel wordt aangegeven welke basisondersteuning kan worden geboden op de school en welke zwaardere ondersteuning mogelijk is. In het profiel staat de eigen expertise van de school en welke expertise ontbreekt. De ouders kunnen dit profiel gebruiken bij de aanmelding van een leerling. Voor de school geldt dat ze het profiel moeten waarmaken. Het profiel geldt voor een periode van meerdere jaren. Op alle basisscholen in Fryslân is gekozen voor hetzelfde format, aangeleverd door het samenwerkingsverband Fryslân http://passendonderwijsinfryslan.nl

Elke Nije Gaast school heeft een ondersteuningsprofiel. De MR van de school heeft haar instemming hierop gegeven. Ook voor de scholen is dit een nieuwe werkwijze dat zich de komende jaren zal ontwikkelen tot een nog beter en accurater document.