Organisatiestructuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de Stichting, alsmede op de realisatie van het (meerjaren)beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. 

 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de organisatie, heeft de dagelijkse leiding  en is leidinggevende van de directeuren en het stafbureau. 

 

Schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling en voeren het beleid van de Stichting uit. 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) is verbonden aan de Stichting. De raad  spreekt met de bestuurder over organisatiebeleid en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesrecht op beleid dat op  meer dan de helft van de scholen betrekking heeft. 

 

De Medezeggenschapsraad  (MR) is verbonden aan iedere school. De raad heeft medezeggenschap op een aantal vastgestelde onderwerpen en denkt mee over het schooleigene. 

 

De stafmedewerkers op het bestuursbureau zijn specialisten, ieder op hun eigen gebied en geven de organisatie en de scholen professionele ondersteuning, zorgen voor ontwikkeling, voeren wet- en regelgeving uit, en adviseren de bestuurder. Ook voeren zij structureel overleg met de bestuurder.

 

De ouderraad ondersteunt de school met allerlei organisatorische hand en spandiensten. 

 

U kunt hier klikken voor een afbeelding van onze organisatiestructuur: Organogram