Organisatiestructuur


De Raad van Toezicht bewaakt het beleid dat door het College van Bestuur is vastgesteld. De Raad stelt het strategisch beleid vast en bewaakt de uitvoering hiervan. De organisatie beschikt over een stafbureau voor bestuur en management.

Medezeggenschap
Op schoolniveau zijn er twee vormen van medezeggenschap. De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van school. Zij organiseren en óf helpen bij activiteiten en geven feedback op het onderwijs. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder en een personeelsgeleding. De MR heeft advies- of instemmingsrecht op het eigen schoolbeleid. De school vaardigt een personeelsgeleding of een oudergeleding af naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt over het organisatie beleid en heeft instemmings-of adviesrecht op beleid dat voor alle scholen van de stichting geldt.

Organisatieschema toevoegen