Balk, 18 december 2020

 

Beste ouders/verzorgers,

Graag kom ik toch nog even bij u terug over de noodopvang. Door de huidige
regelgeving en doordat er drie kinderopvangorganisaties in ons gebied werkzaam zijn,
vraagt dit nu de nodige uitleg.

In de periode maart/april jl. hebben we goede en mooie ervaringen opgedaan in de
samenwerking tussen onderwijs en Kinderopvang. Dit plan kon niet weer ‘uit de kast’
worden gehaald omdat de spelregels nu landelijk zijn veranderd.
Dat vroeg de afgelopen dagen veel afstemming en overleg met gemeenten,
Kinderopvangorganisaties en met onze directeuren.

Wat is er veranderd/ hoe wordt de noodopvang nu geregeld?
• De noodopvang wordt alleen georganiseerd voor kinderen van ouders uit de
cruciale/vitale beroepen die moeten werken in de lockdown periode en geen andere
opvang kunnen regelen. U ontvangt nogmaals hierbij de link waarin u de beroepen die
hieronder vallen, kunt lezen. De noodopvang is er ook voor kinderen vanuit een
kwetsbare positie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

• De gemeente heeft niet meer de regie in het tot stand komen en ontwikkelen van de
noodopvang. Onderwijs is verantwoordelijk voor opvang van onderwijs tijdens de
schooluren, de Kinderopvang voor opvang voor- en na schooltijd.
• De opvang voor en na schooltijd is niet meer gratis. Dit betekent dat opvang kan worden
geregeld wanneer u als ouder een contract heeft lopen of een contract voor deze
periode afsluit bij de Kinderopvangorganisatie.
• Kinderopvang en school hoeven geen vervoer te regelen van de een naar de andere
voorziening.

Dit betekent dat we nu een geheel andere samenwerking hadden vorm te geven en
andere afspraken hebben te maken. Als Nije Gaast werken we samen met drie
Kinderopvangorganisaties (KOV). Dit vraagt de nodige afstemming om alles goed te
regelen. En dat is zeker gelukt.
Ik beschrijf hieronder voor u graag per gebied, vanuit de scholen van Nije Gaast, de
situatie voor de periode vanaf volgende week t/m 15 januari 2021.

Workum

School: De school verzorgt tijdens de schooltijden de noodopvang voor de kinderen die
hiervoor in aanmerking komen.
BSO: in de kerstvakantie is er noodopvang-BSO voor de kinderen van ouders die al een
contract hebben bij KOV Kids First.
Van 4 – 15 januari kunnen ouders die wel gebruik moeten gaan maken van de
noodopvang van de BSO hiervoor een contract aangaan met Kids First. U stuurt hiervoor
ruim op tijd een mail aan: planning@kidsfirst.nl

Koudum en Stavoren

School: De school verzorgt tijdens de schooltijden de noodopvang voor de kinderen die
hiervoor in aanmerking komen.
BSO: in de kerstvakantie is er noodopvang-BSO voor de kinderen van ouders die al een
contract hebben bij KOV It Fugelnest in Koudum.
Van 4 – 15 januari kunnen ouders die wel gebruik moeten gaan maken van de
noodopvang en de BSO hiervoor een contract aangaan met KOV It Fugelnest. U stuurt
hiervoor ruim op tijd een mail aan: janniekamminga@ko-koudum.nl

Hemelum, Oudega, Oudemirdum, Nijemirdum, Sloten, Balk

School:
Voor de kinderen van deze scholen wordt de noodopvang onder schooltijd van 8.30 –
14.15 uur geclusterd in Balk. Kinderen volgen het lesprogramma op school via hun
Chromebook of werken vanuit papieren opdrachten. Er zijn iedere dag twee bevoegde
leerkrachten om de kinderen te begeleiden. Wordt de groep te groot, dan is er extra
ondersteuning van een onderwijsassistent.
U kunt uw kind voor 8.30 brengen of laten brengen naar: De Bolster, Wickelerdyk 14,
Balk. Uw kind neemt zijn/haar chromebook mee of het papieren werk.
We gebruiken niet de hoofdingang. Wel de zij-ingang waar de kleuters naar binnen
gaan.
BSO:
Na schooltijd is er noodopvang BSO op de Bolster voor ouders in de cruciale beroepen
die moeten werken en geen andere opvang kunnen regelen. Dit wordt verzorgd door
Kids First die nu ook de BSO verzorgt.
Voor de BSO na schooltijd geldt hier het volgende:
• Hebt u al een contract bij Kids First dan is dit ook in de noodopvang van toepassing en
kunt u ook in de Kerstvakantie gebruik maken van de noodopvang.
• Hebt u geen contract bij Kids First en u hebt wel noodopvang BSO nodig, dan kunt u voor
de periode van 4-15 januari een contract voor deze lockdown periode afsluiten via het
mailadres: planning@kidsfirst.nl Doe dit ivm de planning en voorbereiding graag ruim op
tijd.
• Nam u vanuit een contract met KOV SKIK al gebruik van de BSO in Oudemirdum, dan is
dit ook mogelijk in Balk. Vanuit ditzelfde contract kunt u vanaf volgende week gebruik
maken van de BSO in Balk op het adres: Siemen de Jongstrjitte 4.
• Wilt u uw kind na schooltijd op de BSO op de Bolster houden, dan kan dit door een
tijdelijk contract aan te gaan met KOV KidsFirst. U kunt dit aangaan via het mailadres:
planning@kidsfirst.nl

Voor alle scholen geldt:
• Voor vrijwel alle gevallen zorgt u dus zelf voor vervoer of u regelt zelf vervoer naar de
plek van opvang.
• In de Kerstvakantie is er noodopvang voor kinderen van ouders die al een contract
hebben bij een Kinderopvangorganisatie. Niet voor nieuw af te sluiten contracten.
• Hebt u noodopvang voor het onderwijs nodig, dan geeft u dit door aan de school in ieder
geval de dag voordat u opvang nodig heeft en wel voor 17.00 uur. U geeft u op middels
het opgaveformulier wat u van de directeur ontvangt.
• Moet u gebruik maken van een BSO voorziening dan heeft u een contract nodig bij een
van de bovengenoemde organisaties. Regel dit ruim op tijd.
• U meld uw kind(eren) zelf aan bij de BSO organisatie.
• Maakt u gebruik van noodopvang onder schooltijd en voor de BSO daarna, dan meldt u
dit dus per dag bij beide organisaties. Weet u van meerdere dagen dat u opvang nodig
heeft, dan kunt u dat uiteraard direct doorgeven.

VSO hebben we voor deze twee weken niet apart geregeld. VSO is er vanuit de
contracten die u al hebt afgesloten met de Kinderopvangorganisaties en wordt dan
aangeboden op de Bolster in Balk, op It Fugelnest in Koudum en bij Kids First in Workum.

Roept het bij u vragen op, dan kunt u altijd contact opnemen met uw directeur. Weet
hij/zij het antwoord niet, dan kunnen ze altijd bij mij terecht.

Ik wens u goede dagen en veel gezondheid toe!

Hartelijke groet,

Rika Tulner
College van Bestuur
Stichting Nije Gaast