Kwaliteit

‘Werken aan kwaliteit is loslaten van wat was en omarmen van wat komt’

De kracht van onze scholen zit ook in de eigenheid en de keuzes die onze scholen zelfstandig maken binnen de kaders van Nije Gaast. Iedere school heeft een eigen profiel, dat past in de omgeving en zorgt ervoor dat het onderwijs op de school herkenbaar is.

De kwaliteit van ons onderwijs wordt onder andere getoond door metingen. Met tevredenheidsmetingen onder onze leerlingen, ouders en medewerkers brengen we onze ervaren resultaten duidelijk in beeld. Daarnaast bewaken we de kwaliteit door monitoring met behulp van afgesproken toetsintrumenten. Voor een deel gebruiken we deze instrumenten al. We onderzoeken waar het nog beter kan.

Ons informatiebeleid richt zich op zowel het verbeteren van onze onderwijskwaliteit als het verbeteren van de stuurinformatie die ter beschikking staat voor het CvB. Hierdoor kunnen we de kwaliteitscyclus verder optimaliseren.

We volgen onze resultaten met behulp van dataverzameling en feedback. Dit doen we planmatig. We werken in alle lagen en bij al ons handelen met de PDCA-cirkel. Dit is een methode, waarbij we continu onze werkwijze kritisch tegen het licht houden en waar nodig bijstellen of verbeteren.

‘Meten doe je om inzicht te geven, te groeien. Om te gaan van zelfbeeld naar zelfvertrouwen.’ – (Jack Orie)