Ons onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs ligt op een uitstekend niveau. Wij voldoen aan de eisen van de inspectie en daar zijn wij trots op! Uw kind krijgt op CBS It Finster ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat houdt in dat wij de ontwikkeling van uw kind goed in beeld brengen. Bij de meeste kinderen gaat leren vanzelf, maar sommigen hebben meer zorg of juist meer uitdaging nodig.

In een snel veranderende wereld kan en mag het niet anders zijn dan dat wij als school mee veranderen en moderne inzichten benutten en daardoor groeien. Moderne methodes en materialen en een inspirerend professioneel team, zorgen ervoor dat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot mooie mensen en kunnen ontplooien als zelfstandig individu om een bijdrage te leveren aan de toekomstige samenleving/maatschappij. Onderwijs dat recht doet aan ieder kind.

Waar staan we als school voor?

Werken met het talent voor de toekomst. Onze leerkrachten hebben een geweldige taak: zij mogen werken met het talent van uw kind. Zij ondersteunen, helpen, stimuleren en motiveren kinderen in hun proces van ontwikkeling. Samen met u werken aan de toekomst van uw kind. Hoe mooi is dat?

De missie van onze school

        “De iepening nei de takomst”

 

Om onze missie tot een succes te maken hebben we een kind- en oudervriendelijke omgeving nodig.

Kindvriendelijk

We proberen dan ook voor elk kind:

 • een veilige en liefdevolle omgeving te creëren, waarin het zich kan ontplooien tot een volwaardig persoon;
 • een plek te creëren waar kinderen zich gelukkig kunnen voelen;
 • begrip te hebben en aandacht te schenken aan zijn/haar specifieke problemen.

Oudervriendelijk

Een goed contact  met de ouders is één van de voorwaarden voor goed onderwijs. We proberen de ouder(s):

 • het gevoel te geven altijd welkom te zijn;
 • serieus te nemen en tijd vrij te maken voor hun vragen;
 • regelmatig te informeren over hun kind(eren) en de activiteiten die plaatsvinden in school;
 • zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteiten.
 • Visie op ouderbetrokkenheid
 • Op It Finster werken ouders en school samen door elkaar te ondersteunen en aan te vullen bij de opvoeding en het leerproces. Ouders en school gaan respectvol en open met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen. Hierbij wordt uitgegaan van de deskundigheid van ouders en leerkrachten zodat ze elkaar versterken in het vormgeven van goed en passend onderwijs voor het kind.
 • Voorlopig kiezen we voor de volgende vormen voor de contacten met ouders:·
 • We beginnen het schooljaar met startgesprekken.
 • Naar aanleiding van het rapport volgen gesprekken.·
 • We informeren ouders over onze wijze van werken/ instructie en huiswerkafspraken.·
 • Jaarlijks organiseren we een info- avond voor ouders over de verschillende methoden die we gebruiken en over instructie- mogelijkheden.
 • · We willen de talenten van (groot) ouders graag benutten voor de school.
 • We inventariseren aan het begin van het schooljaar welke expertise (groot) ouders hebben en zodat we hen kunnen vragen voor gastlessen/ workshops.

Grondslag en missie worden verenigd in de wijze waarop wij omgaan met de godsdienstige vorming en extra aandacht besteden aan kerkelijke feestdagen. Daarnaast streven we naar een situatie dat de grondslag en doelstelling duidelijk zichtbaar zijn in ons omgaan met elkaar en met de kinderen.