Medezeggenschapsraden (MR en GMR)

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Voor een aantal besluiten hebben wij vooraf advies of instemming van de MR nodig. U kunt denken aan beleidszaken. De MR vergadert zes keer per jaar over schoolbeleid dat met het personeel en ouders te maken heeft, zoals formatie, vakantierooster, schoolgids en schoolplan. Op It Finster wordt de MR gevormd door drie vertegenwoordigers van het personeel van de school en drie vertegenwoordigers van de ouders.

Waarom een MR?

Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs is elke school verplicht een MR te hebben. Het doel hiervan is de inspraak van ouders en personeel op de school te vergroten.

Wat doet de MR?

De directie van de school is verplicht bepaalde onderwerpen voor te leggen aan de MR. De MR moet over deze onderwerpen adviseren en in sommige gevallen is de instemming van de MR nodig. Het gaat daarbij niet om individuele en incidentele zaken, maar over zaken die op iedereen betrekking kunnen hebben. De MR heeft ook nog een initiatiefrecht. Dat betekent dat de MR zaken ter discussie mag stellen of ongevraagd advies kan uitbrengen richting de schooldirectie.

Nije Gaast kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR bespreekt zaken op organisatieniveau.