Klankbordgroep 

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Wij willen als school graag de contacten met alle ouders verbeteren/optimaliseren. Naast het uitspreken van een aantal wederzijdse verwachtingen, kunnen ouders nog op andere manieren bij de school betrokken te zijn. Ouders kunnen zitting nemen in de activiteitencommissie, de medezeggenschapsraad of in bepaalde werkgroepen.

Om de ouders nog meer in de gelegenheid te stellen mee te praten over het beleid en de ontwikkelingen van de school is er een klankbordgroep van ouders. Deze klankbordgroep ouders is een informele overlegvorm naast de medezeggenschapsraad en is een vervolg op Ouderbetrokkenheid 3.0.

Hoe is de Klankbordgroep georganiseerd? 

De Klankbordgroep bestaat uit bij voorkeur uit 6 ouders, die voor een bepaalde tijd eraan deelnemen. Op deze wijze wordt continu vernieuwing vanuit ouders bewerkstelligd. Per jaar komt de Klankbordgroep, samen met Fimke Wind, 4 à 5 keer bijeen.

Het is een open gesprek tussen directie en een groep ouders over een onderwerp dat zowel de school als ouders raakt. Uit zo’n gesprek kunnen verbeterpunten voortkomen. Deze worden besproken met het team en weer teruggekoppeld naar de ouders. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de ouders met directie en evt. een teamlid van gedachten over voorgelegde zaken met als doel zaken beter of meer tegemoet te laten komen aan de behoeften en verwachtingen van ouders en hun kinderen, de leerlingen.

 Doel van de klankbordgroep 

  • de communicatie tussen school en ouders meer in het algemeen bevorderen.
  • een bijdrage leveren in het kader van kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg.

Wat er voorgelegd en besproken kan worden: De leden van de Klankbordgroep hebben een adviserende rol richting de directeur van It Finster. Deze adviserende rol is zowel gevraagd als ongevraagd over uiteenlopende zaken die betrekking hebben op de school, de leerlingen, het schoolplan, schoolontwikkelingen, onderwerpen/zaken die bij (veel) ouders leven, communicatie met ouders, etc. Uitgangspunt voor de gesprekken zijn o.a. de verbeterpunten vanuit een ouderenquête, etc. De klankbordgroep is geen klachtencommissie, maar een informele gesprekspartner. De leden hebben een luisterend oor en kunnen aangeven wat er leeft onder de ouders met betrekking tot de leerlingen. Zij vertegenwoordigen als het ware de ouders. Leden van de Klankbordgroep hebben geen besluitrecht, wel worden de adviezen vanuit de Klankbordgroep meegewogen in het besluitvormingsproces van het team en de M.R.