Onze visie

We gaan uit van de drie basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie. Met alle aspecten van ons onderwijs, sluiten wij aan op één of meerdere van deze basisbehoeften.

Ieder kind is uniek en leert op zijn eigen wijze. In ons onderwijs sluiten we zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We werken handelingsgericht, dat betekent dat we goed kijken naar wat een kind nodig heeft: hoe leert het kind, wat zijn bevorderende en wat zijn belemmerende factoren voor het kind en ontwikkelt het kind zich naar zijn eigen mogelijkheden. Om deze ontwikkeling goed in kaart te brengen gebruiken we het Ontwikkeling Volg Model.

Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar binnen niet alleen het leren, maar ook het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag belangrijk is. Hierbij is het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken, van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen samenwerken.

De taal in de leefomgeving is Fries en Nederlands. Naast het Nederlands wordt ook het Fries op school gebruikt en onderwezen.

Veiligheid (relatie)

We willen dat de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. We willen een school zijn met een klassenklimaat waarin de kinderen vriendelijk zijn tegen elkaar, elkaar helpen en steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen. Veiligheid is de basis voor een optimale ontwikkeling.

Individuele ontwikkeling (competentie)

Ieder mens heeft er behoefte aan greep te krijgen op de wereld om hem heen, het gevoel te hebben de wereld aan te kunnen, op de taak berekend te zijn.

Wij streven dan ook naar een ononderbroken ontwikkelingslijn voor de hele basisschoolperiode. Dit betekent dat, binnen de mogelijkheden van de school, er ruimte is voor ieder kind om in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden, kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit geldt zowel voor het cognitieve aanbod, zoals taal en rekenen, als het expressieve aanbod, zoals handvaardigheid en toneel.

Respect voor elkaar (relatie)

Ieder mens heeft er behoefte aan te voelen dat anderen met hem willen omgaan. Gelijkwaardigheid van ieder mens, respect, acceptatie en tolerantie zijn dan ook voor ons de kernwoorden waar wij met onze leerlingen inhoud aan willen geven om zich voor te bereiden op een toekomst in onze multiculturele samenleving.

Bovenstaande is noodzakelijk voor een actieve en gemotiveerde leerhouding.

Zelfstandigheid (autonomie)

Ieder mens, dus elk kind heeft er behoefte aan zijn leven in te richten zoals hij dat wil, zelf beslissingen nemen, verantwoordelijkheid te dragen en zichzelf te kunnen zijn. Deze ervaring van zelfstandigheid is noodzaak voor een gemotiveerde leerhouding.