Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Deze is, op grond van wettelijke regelingen en gemeentelijke afspraken, bevoegd om voor een beperkt aantal zaken lesvrij te geven. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.

Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.minocw.nl/factsheets/367 (website van ministerie van OCW).

Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?

Het gebeurt steeds vaker dat kinderen onder schooltijd naar een specialist gaan die niet spoedeisende hulp biedt. In principe kunnen we dit weigeren, omdat het geen eerste lijn zorg betreft.

We zijn daarom zeer terughoudend om hiervoor toestemming te geven. Het betekent vaak dat een kind een hele morgen of middag niet op school is, waardoor extra instructie moet worden gegeven of werk moet worden ingehaald. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen dat het wel moet gebeuren en dan geven wij ook toestemming. Wij bepalen echter wel wanneer die hulp onder schooltijd mag gebeuren (in principe alleen ’s middags) en op welke dag. Uw verzoek voor extra verlof dient schriftelijk te worden ingediend.

Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden

Formulier vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie