Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de schoolleider indienen. Deze is, op grond van wettelijke regelingen en gemeentelijke afspraken, bevoegd om voor een beperkt aantal zaken lesvrij te geven. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de schoolleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente De Fryske Marren.

Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door aan de leerkracht als uw kind hier naar toegaat?

Het gebeurt steeds vaker dat kinderen onder schooltijd naar een specialist gaan die niet spoedeisende hulp biedt. In principe kunnen we dit weigeren, omdat het geen eerste lijn zorg betreft. We zijn daarom zeer terughoudend om hiervoor toestemming te geven. Het betekent vaak dat een kind een hele morgen of middag niet op school is, waardoor extra instructie moet worden gegeven of werk moet worden ingehaald. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen dat het wel moet gebeuren en dan geven wij ook toestemming. Wij bepalen echter wel wanneer die hulp onder schooltijd mag gebeuren (in principe alleen ’s middags) en op welke dag. Uw verzoek voor extra verlof dient schriftelijk te worden ingediend.

Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari t/m 25 februari 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus 2022

Verlofaanvraag-buiten schoolvakanties ouders de Klinkert

Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie)