Het team van CBS de Klinkert heeft een heldere visie op het kind, de maatschappij en de rol van de school hierin. De school weet wat zij wil met haar pedagogische opdracht en het onderwijsaanbod voor de leerlingen van de school. Deze visie wordt regelmatig besproken en aan de hand van nieuwe ontwikkelingen al dan niet bijgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt van onze visie zijn de drie basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie. Met alle aspecten van ons onderwijs, sluiten wij aan op één of meerdere van deze basisbehoeften.

Vanuit deze achtergrond willen we voor de kinderen:

Veiligheid (relatie)

We willen dat de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. We willen een school zijn met een klassenklimaat waarin de kinderen vriendelijk zijn tegen elkaar, elkaar helpen en steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen. Veiligheid is de basis voor een optimale ontwikkeling.

Individuele ontwikkeling (competentie)

Ieder mens heeft er behoefte aan greep te krijgen op de wereld om hem heen, het gevoel te hebben de wereld aan te kunnen, op de taak berekend te zijn.

Wij streven dan ook naar een ononderbroken ontwikkelingslijn voor de hele basisschoolperiode. Dit betekent dat, binnen de mogelijkheden van de school, er ruimte is voor ieder kind om in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden, kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit geldt zowel voor het cognitieve aanbod, zoals taal en rekenen, als het expressieve aanbod, zoals handvaardigheid en toneel.

Respect voor elkaar (relatie)

Ieder mens heeft er behoefte aan te voelen dat anderen met hem willen omgaan. Gelijkwaardigheid van ieder mens, respect, acceptatie en tolerantie zijn dan ook voor ons de kernwoorden waar wij met onze leerlingen inhoud aan willen geven om zich voor te bereiden op een toekomst in onze multiculturele samenleving.

Bovenstaande is noodzakelijk voor een actieve en gemotiveerde leerhouding.

Zelfstandigheid (autonomie)

Ieder mens, dus elk kind heeft er behoefte aan zijn leven in te richten zoals hij dat wil, zelf beslissingen nemen, verantwoordelijkheid te dragen en zichzelf te kunnen zijn. Deze ervaring van zelfstandigheid is noodzaak voor een gemotiveerde leerhouding.