Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaatsvinden. We denken daarbij aan :

  • MR;
  • Lid van de ouderraad;
  • Hulp bij handvaardigheid, excursies, vervoer enz.

 

MR / MZR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MZR). In de MZR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. De MZR is samen met de ouderraad, de ouders, de leerkrachten en de directie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij ons op school. Via de MZR kunt u als ouder inspraak hebben op de gang van zaken in onze school. Volgens het reglement heeft de MZR over diverse zaken advies en/of instemmingsrecht.

De MZR vergadert 1 x in de 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een keer zo’n vergadering bijwonen dan kunt u vooraf een afspraak maken bij de voorzitter Monique Reekers .

Ouderraad

Voorheen was de ouderraad verantwoordelijk voor een groot aantal zaken op school. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de schoolleider en vormt de ouderraad meer een “klankbord” voor de schooldirecteur. Bovendien is de ouderraad actief betrokken bij verschillende activiteiten. De ouderraad vergadert 1 x in de 6 weken.

Jaarverslag MR De Klinkert 2019-2020

Jaarverslag MR De Klinkert 2020-2021