Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaatsvinden. We denken daarbij aan :

  • MZR;
  • Lid van de ouderraad;
  • Hulp bij handvaardigheid, excursies, vervoer enz.

 

MZR – De Medezeggenschapsraad

 

De MR heeft sinds kort een nieuw emailadres: mr.deklimbeam@nijegaast.nl De notulen vindt u voortaan, na goedkeuring in de daarop volgende vergadering, op de website van onze school. Vragen en of opmerkingen? Blijf er niet mee rondlopen maar stel ze gerust, via de mail of aan een van de MR-leden persoonlijk.

 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De MZR is samen met de ouderraad, de ouders, de leerkrachten en de directie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. In de MZR hebben ouders en leerkrachten zitting.

De MZR van de Klimbeam bestaat op dit moment uit 7 personen op basis van een samengestelde MR, als onderdeel van de doorlopen fusie. Binnenkort zullen
2 ouders aftreden. Het streven is vanaf februari 2018 met 6 personen (waarvan 3 leerkrachten en 3 ouders) de nieuwe school te vertegenwoordigen.

Wat staat u te wachten als ouder en lid van de MZR?

Via de MZR heeft u namens alles ouders inspraak op de gang van zaken in onze school. Het MZR-Reglement geeft richting over welke zaken er advies en/of instemmingsrecht bestaat. Denk hierbij aan schooltijden, de formatie, besteding van gelden, etc. De MZR volgt een jaarplan en komt circa 4 tot 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast adviseert zij de schoolleiding gevraagd en ongevraagd, wanneer nodig.

Als ouder kunt u zichzelf, op het moment dat er een plek vrij komt, beschikbaar stellen. U neemt voor de periode van 3 schooljaren deel aan de oudergeleding van de MZR. Alle ouders van de school mogen, in het geval van meerdere beschikbare kandidaten, een voorkeurstem uitbrengen.

Het MZR-team bestaat uit de volgende personen :

 Ouders  Leerkrachten
Rianne Bult

Hannie Meijer-Zijsling- vz

Kasper Versteeg

Amarins van der Hoek

Lysbeth Miedema

Tessa de Lange

Het team bepaalt onderling welke leerkrachten periodiek deelnemen aan de MZR.

Eén ouder of een leerkracht heeft zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen hebben zo inspraak op schooloverstijgende zaken.

Via onderstaande link kunt u het medezeggenschapsreglement lezen/downloaden

Reglement Medezeggenschap 2018-2022

 

Notulen MR

 

Notulen MR 12 januari 2022

Notulen MR 24 maart 2022

Notulen MR 15 juni 2022

notulen mr 30 november 2022

 

 

Ouderraad

Voorheen was de ouderraad verantwoordelijk voor een groot aantal zaken op school. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de schoolleider en vormt de ouderraad meer een “klankbord”voor de schoolleider. Bovendien is de ouderraad actief betrokken bij verschillende activiteiten. De ouderraad vergadert 1 x in de 6 weken.