Skoaleksamen Frysk

Skoaleksamen Frysk

Ek fan ’t jier is der wer it Skoaleksamen Frysk.
Dit wurdt ofnommen yn de periode 15 oant 26 maaie.
De learlingen kinne lykas altyd eksamen dwaan op it A- en it B-nivo.

Foar harren prestaasje krije se in sertifikaat.
It A-eksamen konsintrearret him op ferstean en harkjen.
It B-eksamen is it skriftlik ûnderdiel en bestiet û.o. út oefeninkjes dy’t de learlingen teste op en tekstbegryp.