Basisschool de Fluessen in Oudega is een gezellige dorpsschool met een eigen onderwijsvisie en een eigen manier van werken. Samen met de ouders, leerkrachten en kinderen is deze onderwijsvisie tot stand gekomen. Het is modern onderwijs wat past bij Oudega, Elahuizen, Kolderwolde en Harich.

Het belangrijkste op basisschool De Fluessen is het kind. Alles staat in het teken om de ontwikkeling van het kind te volgen en op maat te stimuleren. In het onderwijs op de Fluessen spelen wij in op flexibiliteit, autonomie, creativiteit en het vermogen om samen te werken.

“Grutsk” zijn op jezelf en op de ander is de basis van de cultuur van De Fluessen. Deze cultuur dragen wij als team uit aan elkaar, aan de ouders en de beide dorpen.

Het onderwijs hebben wij ingericht op basis van zeven pijlers.

Onze pijlers
Pijler 1. We werken groepsdoorbrekend met als hulpmiddel tablets.
Pijler 2. Wij worden een kunst en cultuur school.
Pijler 3. We voeren oplossingsgerichte kindgesprekken met de kinderen. En voeren het gedachtegoed van Covey in op onze school.
Pijler 4. De talen Frysk, Engels en Nederlands krijgen een prominente plek in het onderwijs.
Pijler 5. Maatschappelijke betrokkenheid. Een voorbeeld daarvan is een leerlingenraad om democratie in het klein te beleven.
Pijler 6. Portfolio, de kinderen en de leerkrachten stellen doelen. Betrokken en gemotiveerd zijn om te leren is een speerpunt van de school.
Pijler 7. We betrekken actief de inwoners/ bedrijven van de dorpen: Elahuizen, Harich, Kolderwolde en Oudega bij het onderwijs.

 

Hoe ziet onze werkwijze eruit

De kinderen gaan van 08.30 tot 14.00 naar school. We maken gebruik van het continurooster. Van 08.30 tot 12.00 werken we met vier groepen 1/2, 3/4. 5/6 en 7/8, ook op woensdagmiddag van 12.00 tot 14.00 is dat zo. Op de andere middagen van 12.00 tot 14.00 werken we met drie groepen (1/2, 3/4/5 en 6/7/8).

Er wordt in de groepen 4 tot en met 8 gebruik gemaakt van een tablet met daarop de methoden die we gebruiken voor rekenen, taal, spelling en woordenschat. Voor het vak rekenen gebruiken we Wereld in Getallen. Voor het vak taal en spelling gebruiken we Taal op Maat.

We werken ’s ochtends groepsdoorbrekend. De kinderen van groep 3 tot en met 8 werken gezamenlijk of naast elkaar op leerpleinen. Op een rooster staat beschreven waar en wanneer de kinderen instructie krijgen. Per vak is een leerkracht aangewezen die specialist is. Er is een rekenleerkracht, taalleerkracht en een extra leerkracht. De leerkracht heeft weet van de doorgaande lijn. De extra leerkracht is verantwoordelijk voor extra leerstof en voor de vakken begrijpend lezen, aardrijkskunde en geschiedenis.

De pedagogische en didactische kenmerken van ons onderwijs zijn:

  • Effectieve instructie en aanbod van de leerstof op minimaal 3 niveaus.
  • De leerlingen leren zelfstandig werken van dag- naar weektaak met een taakbrief.
  • Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
  • Er is ruimte voor samenwerkend leren.
  • De leerkracht begeleidt en organiseert het leren als instructeur, stimulator, ondersteuner en coach. • Er wordt gebruik gemaakt van het digibord, moderne methodes, moderne software en een variatie aan werkvormen.
  • Een uitdagende leeromgeving. Voor leerlingen die meer kunnen is er een extra aanbod. Leerlingen die moeite hebben met leren, krijgen extra ondersteuning