Hoe werken wij?

Ons onderwijs
Op ABBS De Fluessen staat uw kind centraal! Om goed te kunnen functioneren in de snel veranderende maatschappij, hebben kinderen een breed palet aan kennis en vaardigheden nodig.  Uw kind krijgt op onze school eigentijds onderwijs met moderne leermiddelen. Bij spelling, taal en rekenen gebruiken wij tablets  in de groepen 4 tot en met 8. Door de geavanceerde software,  in combinatie met onze persoonlijke  instructie  kunnen wij de kinderen individueel gericht onderwijs aanbieden. De vakken Kunst & Cultuur en Engels, Frysk en Nederlands vergroten de maatschappelijke betrokkenheid. Uw kind leert bij deze vakken over zichzelf, de maatschappij en andere culturen en talen. Zelfstandig werken, zelf keuzes maken en  verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces, vergroten de motivatie om te leren. Een veilige leeromgeving is daarbij enorm belangrijk! Daarom zetten wij in op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden met de methode Kanjertraining, de zeven gewoontes van Covey en geweldloze communicatie.

Voor een goede totale ontwikkeling van uw kind hebben wij elkaar nodig: ouders, leerkracht en kind. Wij overleggen dan ook graag met u en voeren ook gesprekken met uw kind over zijn of haar voortgang. Dit doen wij bijvoorbeeld door vanaf groep 5  twee keer per jaar een 15 minutengesprek te voeren met ouders, kind en leerkracht. Het rapport bestaat uit een portfolio met daarin eigen werk van het kind en een reflectie op de ontwikkeling.

Portfolio's

De zeven pijlers, waar bovenstaande op is gebaseerd, vindt u hier terug.

Bewaren

Bewaren

Bewaren