Lytse Gysbert Japicx priis!

LYTSYE GYSBERT JAPICX PRIIS!

De Fluessen is in skriuwer riker! Jens hat nammentlik de Lytse Gysbert Japicx priis wûn! Groep 6,7,8 hat koartlyn mei dynt mei de ‘Blierste krante fan Fryslân’ en derbei is Jens syn prachtige gedicht as winner keazen! De útrikking is fersoarge troch Hindrik fan der Meer en hat plak fûn yn de Martinikerk te Boalsert. Juf Henriëtte en juf Teatske wiene tsjûge fan dizze spesjale middei. Yn de bibliotheek fan Balk stiet Jens nêst, ‘grutte’ Gysbert Japicx priis winnaar, Eppie Dam mei syn gedicht en foto’s ‘te pronk’! We binne tige grutsk op Jens!

Dit passet fansels hiel moai by úse pijler 4 de ferskillende talen, mar slút ek oan by kunst en kultuer en dus win-win!