Ouderbetrokkenheid

Op onze school zijn, gelukkig, heel veel ouders actief bezig. De een zit in de ouderraad, in de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een ander is actief in een werkgroep of verleent hulp bij hand en span diensten.

Ouders participeren in school, zij zijn ondermeer actief als leesouder, bij creatieve vakken , de luizencontrole, enz.

Ouders gaan ook mee als begeleider naar de zwemlessen en helpen bij de schoonmaak van de school. Ook bij buitenschoolse activiteiten, zoals sportdag, schoolfeestweek, excursies, inpakken, klusjes en feesten worden ouders voor hulp gevraagd.

We zijn er erg blij mee dat zoveel ouders zich inzetten voor de school. Zonder de betrokkenheid en hulp van ouders kunnen heel veel activiteiten niet meer plaatsvinden.

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad  – M.R.- die voor een deel de ouders van de schoolgaande kinderen en voor een deel het personeel dat aan de school verbonden is vertegenwoordigt. De M.R. bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.

De M.R. beoordeelt het beleid van de school. Over zaken aangaande de school brengt de M.R. oudergeleding advies uit aan de schoolleider de directeueur/bestuurrantwoordelijkheid.lijven.dt per groep bekeken.   o.a. over financiën en onderwijskundige projecten.

Ook heeft de schoolleider instemming nodig van de M.R. met betrekking tot o.a. onderwijskundige doelstellingen, vaststelling of wijziging van het schoolplan en schoolreglement, ouderbijdrage, tussenschoolse opvang en het vaststellen van de schooltijden. Voor nieuwe M.R.-leden wordt een verkiezing gehouden.

De M.R. vergadert een aantal keren in het schooljaar. Wilt u een keer zo’n vergadering bijwonen dan kunt u vooraf een afspraak maken bij de voorzitter Boukje Mous.

De leden van de MZR zijn:
Oudergeleding:
Boukje Gijzen
Aafke Veldman

Personeelsgeleding:
Korry Jongsma
Carla Okkema

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De G.M.R. is een orgaan dat gevormd is uit afgevaardigden van alle M.R.’s van de vijftien scholen. Haar voornaamste taken en bevoegdheden liggen op het terrein van schooloverstijgende zaken c.q. zaken van gemeenschappelijk belang (b.v. personeel- en formatiebeleid). De GMR. beoordeelt het beleid van het College van Bestuur. De reglementen van M.R. en G.M.R. zijn  op school verkrijgbaar.
Dit schooljaar heeft juf Nelleke  zitting in de G.M.R.

Ouderraad

De ouderraad van ´De Ferbining´ behartigt de algemene belangen van onze school. Zij is o.a. belast met: de zorg voor het dagelijks beheer over de school, mede zorg dragen voor de identiteitsbewaking, helpen bij voorkomende werkzaamheden, zoals de organisatie van de schoonmaak in en buiten het schoolgebouw, regelen van vervoer en mede uitvoeren van genomen besluiten. Een tweede belangrijke drijfveer is het vergroten van de betrokkenheid van ouders binnen onze school.

Het reglement, waarin de taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn vastgelegd is op school verkrijgbaar. Ieder jaar worden de activiteiten van de ouderraad beschreven in een werkplan. Deze ligt op school ter inzage. De schoolleider heeft de eindverantwoordelijkheid.

Contactpersonen:
Voorzitter                                 Bauke Beukens
Secretaris/penningmeester  Annelien Postma
Onderhoud                              Jelle Eppinga
Algemeen lid                           Corrie Pruiksma
Anja Gersjes