Ouderbetrokkenheid

Onze school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaatsvinden. We denken daarbij aan:

  • Medezeggenschapsraad (MR);
  • Ouderraad (OR)/Activiteitencommissie (AC);
  • Regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0;
  • Klassenouders;
  • Klussenouders;
  • Luizenouders;
  • Hulp bij handvaardigheid, excursies, vervoer enz.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De raad bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De MR in een officieel inspraakorgaan conform de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Op een aantal besluitvoornemens van de directie en het bestuur heeft de MR advies- of instemmingsrecht (bv. formatie, vakantieregeling, begroting, schoolgids). De MR kan de directie en het bestuur ook gevraagd of ongevraagd advies geven. Als ouder kunt u met vragen bij de oudergeleding van de MR terecht. De namen van de leden vindt u in de schoolgids. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data zijn terug te vinden in de jaarkalender. De notulen van de MR worden na goedkeuring van de leden via Social Schools gedeeld met de schoolgemeenschap.

Wilt u ook in de MR? U kunt bij de bij de directeur van de school informatie krijgen. Of lees eerst deze folder.

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) houdt zich bezig met de vieringen op school. Zij geven samen met de activiteitencommissie kleur aan de school en zorgen er voor dat alle activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen (bv. Sinterklaasfeest, Kerstviering) goed georganiseerd worden. De OR maakt ook de begroting voor de inkomsten en uitgaven van het Schoolfonds. Het Schoolfonds wordt gevormd door de vrijwillige ouderbijdragen van ouders en is ter financiering van de activiteiten die buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen. De namen van de ouderraadsleden vindt u in de schoolgids.

 

Regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0

In de periode 2017-2019 heeft de school meegedaan met het programma Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS. Doel is om een nog betere samenwerking tussen school en ouders te bewerkstelligen in het belang van de ontwikkeling van alle leerlingen.
De regiegroep werkt de 10 indicatoren van positieve ouderbetrokkenheid uit en komt daarvoor een aantal keren per schooljaar bijeen. De notulen van de Regiegroep worden na goedkeuring van de groep op de website geplaatst.

Notulen Regiegroep

Verslag Eén jaar Ouderbetrokkenheid 3.0

Notulen OB3 19-06-2018

Notulen OB3 25-4-2018

Notulen OB3 07-03-2018