Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De functie en werkzaamheden van de MR kunt u enigszins vergelijken met die van de OR (ondernemingsraad) in het bedrijfsleven. De MR vertegenwoordigt zowel ouders als personeel. Beide geledingen hebben zitting in de MR en zijn elk met twee personen vertegenwoordigd. Het ouderdeel uit de MR wordt gekozen uit en door de ouders. De MR houdt zich naast enkele praktische – ook bezig met beleidsmatige zaken. Ze treedt in alle gevallen op als gesprekspartner en kan adviseren bij beleidsbeslissingen (adviesrecht). Bij ingrijpende zaken zullen oudercommissie en MR tot overeenstemming moeten komen (instemmingsrecht). Als ouder kunt u met vragen of opmerkingen over de algemene gang van zaken op school bij de MR terecht. Namen van de MR leden treft u aan op het adressenblad.

Binnen de 12 scholen van Nije Gaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van elke school zit er een ouder of een personeelslid van de MR in de GMR. De GMR heeft advies- of instemmingsrecht over beleidsstukken die alle 12 scholen aangaan. at dit is opgezet zal n ouder en een personeelslid van de MR plaatsnemen in de GMR.

Oudercommissie

Naast formele werkzaamheden zijn er ook nog vele min of meer huishoudelijke zaken en andere hand- en spandiensten te verrichten in school. Bij deze werkzaamheden wordt vaak een beroep gedaan op onze oudercommissie. Deze is altijd heel actief in school. Ze helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld ouderavonden, feesten en het opknappen van materialen.

De oudercommissie is voor school enorm belangrijk. De oudercommissie zorgt ervoor dat we activiteiten kunnen ondernemen die we zonder hen nooit zouden kunnen doen.