Het stafbureau is gehuisvest op Dubbelstraat 8a in Balk.

De voorzitter van het college van bestuur heeft de dagelijkse leiding over de Stichting en geeft samen met de schooldirecteuren en de stafmedewerkers vorm aan het beleid. Opstellen van dit beleid gebeurt in overleg met de schooldirecteuren en stafmedewerkers. Het beleid wordt voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ter instemming of advies.

handen

De voorzitter van het college van bestuur geeft op het stafbureau leiding aan de volgende medewerkers.

De financiële-  en salarisadministratie heeft Stichting Nije Gaast ondergebracht bij Confina bv in Drachten. www.confina.nl

 

Het secretariaat werkt ter ondersteuning van de bestuurder en het management en is er voor algemene zaken van  Nije Gaast. Daarnaast vervult zij werkzaamheden in het kader van vervanging en salarissen en voert ze lichte P&O werkzaamheden uit.

 

De psychologisch assistente neemt, daar waar nodig, onderzoeken bij kinderen af. Heeft de school meer gegevens nodig om een kind goed te kunnen begeleiden dan kan, in overleg met- en toestemming van ouders, worden overgegaan tot een specifiek onderzoek.

 

De financieel controller zorgt o.a. voor kwartaaloverzichten, begrotingen en jaarrekeningen. Hij is sparringpartner voor het CvB voor alle actualisaties en ontwikkelingen op financieel gebied. Hij adviseert het CvB over alle financiële zaken.

De stafmedewerker zorg en onderwijs geeft leiding aan de leerlingenzorg van Stichting Nije Gaast. Zij is voorzitter van het zorgteam en is voorzitter van het IB-netwerk. Het zorgteam bestaat verder uit de orthopedagoog en een schooldirecteur. Zij coördineert alle beleidsmatige zaken rondom de leerlingenzorg vanuit de visie van Nije Gaast: ‘goed onderwijs voor iedereen’.

 

P&O en HRM staan garant voor een goed personeelsbeleid binnen Nije Gaast. Zij zorgen voor vertaling van de cao, professionalisering van werkprocessen en zijn op organisatieniveau belangrijk bij handelingen, gesprekken en verwerkingen over personeelszaken en personeelsontwikkelingen.

De orthopedagoog ondersteunt en begeleidt IB-ers en leerkrachten op alle scholen vanuit de Consultatieve Leerkracht Begeleiding.(CLB) Zij is tevens lid van het zorgteam en levert een bijdrage aan de IB-netwerkbijeenkomst.

 

De bovenschools ICT-er is als ontwikkelaar verbonden aan Nije Gaast. De inhoudelijke relatie tussen onderwijs en ICT is bij haar geborgd. Zij is voorzitter van het ICT-overleg waarbij alle ICT-ers van de scholen aanwezig zijn en adviseert het CvB over ontwikkeling en vernieuwing.

 

Allen geven ze nieuwe impulsen om onderwijs en personeel verder te ontwikkelen.