Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaatsvinden. We denken daarbij aan :

  • MZR;
  • Lid van de ouderraad;
  • Hulp bij handvaardigheid, excursies, vervoer enz.

 

MZR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MZR). In de MZR hebben  ouders en  leerkrachten zitting. De MZR is samen met de ouderraad, de ouders, de leerkrachten en de directie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij ons op school. Via de MZR kunt u als ouder inspraak hebben op de gang van zaken in onze school. Volgens het reglement heeft de MZR over diverse zaken advies en/of instemmingsrecht.

De MZR vergadert 1 x in de 6 weken.

Het MZR-team bestaat uit de volgende personen :

ouders :
Ria Bootsma
Klaas Piet Spoelstra
Ingeborg Venema
Gerard Flapper

personeel :
Caro Lien Kampen
Gonny van Rijs
Walter van der Meer

Een ouder of een leerkracht ( afhankelijk van het schema) heeft zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR).  .Alle scholen hebben zo inspraak op schooloverstijgende zaken.
Momenteel is Jolmer de Vries als ouder onze vertegenwoordiger bij de GMR

 

Ouderraad

Voorheen was de ouderraad verantwoordelijk voor een groot aantal zaken op school. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de schoolleider en vormt de ouderraad meer een “klankbord”voor de schoolleider. Bovendien is de ouderraad actief betrokken bij verschillende activiteiten. De ouderraad vergadert 1 x in de 6 weken.